کنترل فعال نویز

کنترل فعال نویز

مقدمه وجود سر و صدای ناخواسته در جوامع شهری و صنعتی جلوه دیگری از آلودگیهای زیست محیطی است که تاثیر آزار دهنده در محیط کار و زندگی افراد دارد. از این نوع آلاینده ها که با بسیاری از صنایع مرتبط است با عنوان نویزهای صوتی یاد می شود. این آلایش ها اگر به شکل مناسب کنترل...