كنترل فعال نويز

كنترل فعال نويز

مقدمه وجود سر و صداي ناخواسته در جوامع شهري و صنعتي جلوه ديگري از آلودگيهاي زيست محيطي است كه تاثير آزار دهنده در محيط كار و زندگي افراد دارد. از اين نوع آلاينده ها كه با بسياري از صنايع مرتبط است با عنوان نويزهاي صوتي ياد مي شود. اين آلايش ها اگر به شكل مناسب كنترل...