استفاده از الگوریتم های ریاضی در جهت تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پل ها

مقدمه طي دهههاي گذشته عموماً مهندسين و سياستمداران، مديريت تعمير و نگهداري پ لها را بر عهده داشته اند. مهندسين با استفاده از شاخصهاي عملكردي، شرايط و سطح سرويس شبكهها را بـه سياسـتمداران گزارش ميكردن د. از اين شاخصها همچنين در ارائه پيشنهادات و تعيين اهـداف تعميـر و...