استفاده از الگوریتم های ریاضی در جهت تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پل ها

مقدمه طی دهههای گذشته عموماً مهندسین و سیاستمداران، مدیریت تعمیر و نگهداری پ لها را بر عهده داشته اند. مهندسین با استفاده از شاخصهای عملکردی، شرایط و سطح سرویس شبکهها را بـه سیاسـتمداران گزارش میکردن د. از این شاخصها همچنین در ارائه پیشنهادات و تعیین اهـداف تعمیـر و...