بررسی اثر ادوات FACT ( دو تجهیز  TCSC و UPFC ) بر روی رله دیستانس

بررسی اثر ادوات FACT ( دو تجهیز TCSC و UPFC ) بر روی رله دیستانس

مقدمه رشد صعودی مصرف و افزایش میزان درخواست بار از سمت مصرف کننده در چند دهه اخیر موجب شده است تا سیستم های انتقال انرژی با مشکل محدودیت انتقال توان مواجه شوند. این محدودیت ها عمـلاً بـه خاطر حفظ پایداری و حفظ دامنه ولتاژ شبکه در سطح مجـاز آن بـه وجـود مـی آینـد....