بررسی اثر ادوات FACT ( دو تجهیز  TCSC و UPFC ) بر روی رله دیستانس

بررسی اثر ادوات FACT ( دو تجهیز TCSC و UPFC ) بر روی رله دیستانس

مقدمه رشد صعودي مصرف و افزايش ميزان درخواست بار از سمت مصرف كننده در چند دهه اخير موجب شده است تا سيستم هاي انتقال انرژي با مشكل محدوديت انتقال توان مواجه شوند. اين محدوديت ها عمـلاً بـه خاطر حفظ پايداري و حفظ دامنه ولتاژ شبكه در سطح مجـاز آن بـه وجـود مـي آينـد....