بررسی وشبیه سازی الگوریتم های کلاسیک فیلتر های تطبیقی در متعادل سازی کانال

مقدمه : منظور از پردازش سیگنال تطبیقی در اصل ، فیلترینگ تطبیقی است . در کاربردهای عملی جایی که ما نیاز به مدول ، شناسایی ، یا مسیر متغیر بازمان کانال ها داریم ، فیلتر های تطبیقی ثابت کرده اند که یک ابزار موثر و قدرتمند هستند . با این توصیف ، فیلتر های تطبیقی اکنون...