معرفی شبکه های عصبی هاپلفید و مسیریابی و پیش بینی قابلیت اطمینان لینک در مسیر یابی شبکه ای

معرفی شبکه های عصبی هاپلفید و مسیریابی و پیش بینی قابلیت اطمینان لینک در مسیر یابی شبکه ای

مقدمه شبكه هاي عصبي نسبت به كامپيوترهاي معمولي مسير متفاوتي را براي حل مسئله طي ميكنند. كامپيوترهاي معمولي يك مسير الگوريتمي را استفاده ميكنند به اين معني كه كامپيوتر يك مجموعه از دستورالعمل ها را به قصد حل مسئله پي ميگيرد. بدون شناساندن قدم هاي مخصوصي كه نياز به طي...