معرفی شبکه های عصبی هاپلفید و مسیریابی و پیش بینی قابلیت اطمینان لینک در مسیر یابی شبکه ای

معرفی شبکه های عصبی هاپلفید و مسیریابی و پیش بینی قابلیت اطمینان لینک در مسیر یابی شبکه ای

مقدمه شبکه های عصبی نسبت به کامپیوترهای معمولی مسیر متفاوتی را برای حل مسئله طی میکنند. کامپیوترهای معمولی یک مسیر الگوریتمی را استفاده میکنند به این معنی که کامپیوتر یک مجموعه از دستورالعمل ها را به قصد حل مسئله پی میگیرد. بدون شناساندن قدم های مخصوصی که نیاز به طی...