عیار حد و بهینه سازی آن و بررسی عیار حد معدن رو باز

عیار حد و بهینه سازی آن و بررسی عیار حد معدن رو باز

مقدمه : عيار حد معيار اقتصادی مهمی است که توسط آن، در هر زمان خاصی، باطله از کانسنگتشخيص داده می شود. سپس باطله بجا مانده و يا استخراج و به خاکريز باطله ارسال می گرددو کانس نگ جه ت گذراني دن مراح ل ف رآوری و تولي د محص ول نه ايی ب ه کارخان ه کان ه آراي یفرستاده می...