عیار حد و بهینه سازی آن و بررسی عیار حد معدن رو باز

عیار حد و بهینه سازی آن و بررسی عیار حد معدن رو باز

مقدمه : عیار حد معیار اقتصادی مهمی است که توسط آن، در هر زمان خاصی، باطله از کانسنگتشخیص داده می شود. سپس باطله بجا مانده و یا استخراج و به خاکریز باطله ارسال می گرددو کانس نگ جه ت گذرانی دن مراح ل ف رآوری و تولی د محص ول نه ایی ب ه کارخان ه کان ه آرای یفرستاده می...