بررسی و تامین امنیت database در مقابل حملات

بررسی و تامین امنیت database در مقابل حملات

مقدمه: با گسترش روزافزون استفاده سازمانها از پايگاه داده ها در امور روزانه و تصميم سازيهاي سازماني، نقش امنيت اطلاعات و داده ها اهميت روزافزوني يافته است .گسترش سريع كاربردهاي مبتني بر وب اين مقوله را اهميتي مضاعف بخشيده است. امروزه حفاظت از اطلاعات سازماني نه تنها در...