بررسی و تامین امنیت database در مقابل حملات

بررسی و تامین امنیت database در مقابل حملات

مقدمه: با گسترش روزافزون استفاده سازمانها از پایگاه داده ها در امور روزانه و تصمیم سازیهای سازمانی، نقش امنیت اطلاعات و داده ها اهمیت روزافزونی یافته است .گسترش سریع کاربردهای مبتنی بر وب این مقوله را اهمیتی مضاعف بخشیده است. امروزه حفاظت از اطلاعات سازمانی نه تنها در...