بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی بر مبنای روش کليشه تصميم

بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی بر مبنای روش کليشه تصميم

چكيده: در تركيب طبقه بندها همواره سعي بر اين است تا به دقتي بالاتر در مقايسه با طبقه بندهاي پايه اي كه شبكه تركيب را شكل مي دهند، دست يابيم. در اين پايان نامه، ما موفق به دست يابي به يك تكنيك جديد و مؤثر در بهبود الگوريتم كليشه تصميم كه در ادبيات شبكه هاي عصبي روشي...