مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان با الگوریتم ژنتیک، دسته ذرات ، ترکیب فازی و دسته ذرات و الگوریتم قورباغه ای

مقدمه: در سال های اخیر عملکرد ماندگار سیستم های قدرت و برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب آن به یکی از دغدغه های اساسی تبدیل گشته است . هر آنقدر که سیستم های قدرت گسترده و پیچیده تر می شوند و بارگذاری آن ها سنگین تر می گردد ، عملکرد آن ها نیز به مراتب می تواند در معرض...