مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شرایط عدم قطعیت (استفاده از کلنی مورچگان)

مقدمه در این پایاننامه مسیریابی بر یک شبکه گراف متشکل از تعدادی گره و کمان بررسـی شـده اسـتکه ویژگی اصلی آن چند معیار بودن میسریابی و تکیه بر دو معیار زمان سفر و قابلیت اطمینـان سـفردر کمانهای شبکه است. این مسأله در واقع میتواند در قالب ارائه نوعی نـرم افـزار جهـت...