مسيريابي وسايل نقليه امدادي در شرايط عدم قطعیت (استفاده از کلنی مورچگان)

مقدمه در اين پاياننامه مسيريابي بر يك شبكه گراف متشكل از تعدادي گره و كمان بررسـي شـده اسـتكه ويژگي اصلي آن چند معيار بودن ميسريابي و تكيه بر دو معيار زمان سفر و قابليت اطمينـان سـفردر كمانهاي شبكه است. اين مسأله در واقع ميتواند در قالب ارائه نوعي نـرم افـزار جهـت...