بررسي روش جنگل تصادفي جهت بهبود طبقه‌بندي پوشش اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي

بررسي روش جنگل تصادفي جهت بهبود طبقه‌بندي پوشش اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي

فهرست مطالب فصل 1 مقدمه در زندگي امروزي داشتن اطلاعات به‌روز، يک برتري بزرگ به شمار مي‌آيد که به تصميم‌گيري درست و زندگي بهتر در جوامع انساني منجر مي‌شود. يکي از مهم‌تر ين اطلاعات، نقشه‌هاي به‌روز پوشش اراضي است که براي تصميم‌گيري صحيح و مديريت و برنامه‌ريزي آگاهانه...