طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

مقدمه در طول سالھای گذشته تکنیک ھای کنترل فرآیند در صنعت پیشرفت ھای بسیاری کرده است. روش ھای کنترل متعددی مانند کنترل تطبیقی، شبکه عصبی و کنترل فازی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در میان این روش ھا مشھورترین روش کنترل PID میباشد که به دلیل ساختار ساده و عملکرد مقاوم در...