طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

مقدمه در طول سالھای گذشته تکنيک ھای کنترل فرآيند در صنعت پيشرفت ھای بسياری کرده است. روش ھای کنترل متعددی مانند کنترل تطبيقی، شبکه عصبی و کنترل فازی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در ميان اين روش ھا مشھورترين روش کنترل PID ميباشد که به دليل ساختار ساده و عملکرد مقاوم در...