کاربرد الگوریتم زنبور عسل در حمل و نقل

کاربرد الگوریتم زنبور عسل در حمل و نقل

مقدمه بي شك صنعت حمل ونقل يكي از شاخص هاي مهم پيشرفت در هر كشور است صنعتي كه در گير ودار حركت به آينده و تكاپوي بشرو تكنولژي، هـر روز گرفتـار مسـايلي صـعبالاحل وزمانبر ميشود اتلاف ساعت ها زمان، در حل پيچيـدگي هـاي مسـايل مهندسـي كـه بانگاه ميكرو ثانيه اي وماشيني جوامع...