کاربرد الگوریتم زنبور عسل در حمل و نقل

کاربرد الگوریتم زنبور عسل در حمل و نقل

مقدمه بی شک صنعت حمل ونقل یکی از شاخص های مهم پیشرفت در هر کشور است صنعتی که در گیر ودار حرکت به آینده و تکاپوی بشرو تکنولژی، هـر روز گرفتـار مسـایلی صـعبالاحل وزمانبر میشود اتلاف ساعت ها زمان، در حل پیچیـدگی هـای مسـایل مهندسـی کـه بانگاه میکرو ثانیه ای وماشینی جوامع...