ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور

فهرست مطالب فصل اول دانش به عنوان یک دارایی سازمان و به عنوان یک مزیت رقابتی بنادر را قادر کرده است تا با اطمینان بیشتری در عرصه رقابت گام بردارند و از طریق این منبع استراتژیک بتوانند در این عرصه باقی بمانند. اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطه­های گوناگونی در سازمان و...