کاربرد اثر الکتروهیدرودینامیک (بادکرونا) برافزایش آهنگ انتقال حرارت به همراه شبیه سازی در Fluent Fidap

کاربرد اثر الکتروهیدرودینامیک (بادکرونا) برافزایش آهنگ انتقال حرارت به همراه شبیه سازی در Fluent Fidap

مقدمه امروزه باتوجه به محدود بودن منابنع مختلف انرژی وپایان پذیری آنها،وهمچنین حفظ محیط زیست و جلوگیری ازآلودگی بیشتر آن،آنواع روش های بهره وری درمصرف انرژی بصورت جدی دردستور کاردولت ها،سازمان ها ومحققان قرارگرفته است.یکی ازراه های معقول بهینه سازی مصرف انرژی افزایش...
فركانس كسری برای افزايش ظرفيت انتقال ffts

فركانس كسری برای افزايش ظرفيت انتقال ffts

چکیده در اين پایان نامه سعي بر آن است كه خطوط Fractional Frequency Transmission system [FFTS] كه از فركانس كسري براي افزايش ظرفيت انتقال استفاده مي كند تشريح شود و سپس با كمپكت كردن اين خط باز هم ظرفيت انتقالي بالا رود،‌در واقع FFTS و خطوط كمپكت دو روش مجزا براي...