کاربرد اثر الکتروهیدرودینامیک (بادکرونا) برافزایش آهنگ انتقال حرارت به همراه شبیه سازی در Fluent Fidap

کاربرد اثر الکتروهیدرودینامیک (بادکرونا) برافزایش آهنگ انتقال حرارت به همراه شبیه سازی در Fluent Fidap

مقدمه امروزه باتوجه به محدود بودن منابنع مختلف انرژی وپایان پذیری آنها،وهمچنین حفظ محیط زیست و جلوگیری ازآلودگی بیشتر آن،آنواع روش های بهره وری درمصرف انرژی بصورت جدی دردستور کاردولت ها،سازمان ها ومحققان قرارگرفته است.یکی ازراه های معقول بهینه سازی مصرف انرژی افزایش...
فرکانس کسری برای افزایش ظرفیت انتقال ffts

فرکانس کسری برای افزایش ظرفیت انتقال ffts

چکیده در این پایان نامه سعی بر آن است که خطوط Fractional Frequency Transmission system [FFTS] که از فرکانس کسری برای افزایش ظرفیت انتقال استفاده می کند تشریح شود و سپس با کمپکت کردن این خط باز هم ظرفیت انتقالی بالا رود،‌در واقع FFTS و خطوط کمپکت دو روش مجزا برای...