بررسی ژئوشیمیایی و سنگ¬شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات اهميت شناسايي افیولیت‌ها در، تحليل محيط تكتونيكي، مطالعه پوسته اقيانوسي، شناسايي ذخاير اقتصادي موجود در آن‌ها، مطالعات ديرينه شناسي و غيره است. بدين منظور بايد مطالعات سنگ­شناسي، ديرينه شناسي، سن سنجي و مطالعات ساختاري و تكتونيكي صورت گرفته...