سیستم های آموزشی هوشمند و مدلسازی دانشجو در آنها

سیستم های آموزشی هوشمند و مدلسازی دانشجو در آنها

مقدمه در سی سال اخیر، تحقیقات وسیعی در زمینه توسعه برنامههای کامپیوتری که از طریق شبیه سازی معلم انسانی، قابلیت عمل تدریس موثر به دانشآموزان را داشته باشند، به عمل آمده است. این برنامه ها سیستم های آموزشی هوشمند ITS نامیده می شوند، انگیزه ساخت چنین سیستم هایی ، موثر...