مدل سازي و شبیه سازي سیستم هاي تولید توان ترکیبی با ساختار متنوع

مدل سازي و شبیه سازي سیستم هاي تولید توان ترکیبی با ساختار متنوع

چکیده  بهعلت افزایش در مصرف انرژي، رشد آگاهی عمومی در زمینه حفاظتهاي محیطی و هزینه بالاي احداث خطوط انتقال و توزیع، موجب افزایش جذابیت در بهرهگیري از سیستمهاي تولید پراکنده (DG) (مانند تجدید پذیر و پیل سوختی) گشته است. تولید توان باد و فتوولتائیک دو فنآوري انرژي تجدید...