مدل سازی و شبیه سازی سیستم های تولید توان ترکیبی با ساختار متنوع

مدل سازی و شبیه سازی سیستم های تولید توان ترکیبی با ساختار متنوع

چکیده  بهعلت افزایش در مصرف انرژی، رشد آگاهی عمومی در زمینه حفاظتهای محیطی و هزینه بالای احداث خطوط انتقال و توزیع، موجب افزایش جذابیت در بهرهگیری از سیستمهای تولید پراکنده (DG) (مانند تجدید پذیر و پیل سوختی) گشته است. تولید توان باد و فتوولتائیک دو فنآوری انرژی تجدید...