ضد آتش نمودن فرش ماشيني اكريليكي و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فرش ضد آتش

ضد آتش نمودن فرش ماشيني اكريليكي و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فرش ضد آتش

مقدمه : در اين پروژه فرش های ماشينی اکريليکی ٠٠۵ شانه تراکن ١٠٠٠ بافت ١/١ که دارای نخهای پود از جنس جوت و نخهای تار از جنس پنبه پلی استر بوده بوسيله ماده ضدآتش منوآمونيوم دی هيدروژن فسفات به فرمول استفاده شده است به دليل استفاده وسيع از فرشهای ماشينی اکريليکی در منازل...