رنگرزی کالای نایلون با برخی از رنگزاهای طبیعی شامل حنا، پوست و آب انار و بررسی ویژگی های رنگی و میکروبی

رنگرزی کالای نایلون با برخی از رنگزاهای طبیعی شامل حنا، پوست و آب انار و بررسی ویژگی های رنگی و میکروبی

مقدمه : مواد رنگین طبیعی از دیدگاه داشتن رنگینه و بویژه کارایی دارای پایداری بسیار ارزشمندی می باشند. الف : برای بدست آوردن رنگهای زرد، رنگینه های طبیعی زیر کاربرد دارند: چوب زرد، توت، زرد چوبه، زعفران، گندم، اسپرک، پوست انار، خو شک. ب: برای بدست آوردن رنگهای سرخ ،...