رنگرزي كالاي نايلون با برخي از رنگزاهاي طبيعي شامل حنا، پوست و آب انار و بررسي ويژگي هاي رنگي و ميكروبي

رنگرزي كالاي نايلون با برخي از رنگزاهاي طبيعي شامل حنا، پوست و آب انار و بررسي ويژگي هاي رنگي و ميكروبي

مقدمه : مواد رنگين طبيعي از ديدگاه داشتن رنگينه و بويژه كارايي داراي پايداري بسيار ارزشمندي مي باشند. الف : براي بدست آوردن رنگهاي زرد، رنگينه هاي طبيعي زير كاربرد دارند: چوب زرد، توت، زرد چوبه، زعفران، گندم، اسپرك، پوست انار، خو شك. ب: براي بدست آوردن رنگهاي سرخ ،...