آنتی باکتریال کردن پارچه به وسیله رنگزا های طبیعی (به همراه بررسی مقالات و آزمایشها)

آنتی باکتریال کردن پارچه به وسیله رنگزا های طبیعی (به همراه بررسی مقالات و آزمایشها)

مقدمه: در سال هاي اخير جهت جلوگيري از انتقال عوامل باكتريايي استفاده از مواد ضدميكروبي با اثر كوتاه مدت و درازمدت در ساخت و تكميل الياف اقدامات بسيار زيادي صورت گرفته است. مواد ضدباكتريايي به واسطه ويژگي هاي آنها جهت ضدعفوني در مراكز درماني و اماكن عمومي و همچنين براي...