انواع باکتری ها و روشهای مختلف تکمیل آنتی باکتریال در منسوجات (و بررسی اخرین دستاوردهای علمی در این زمینه)

انواع باکتری ها و روشهای مختلف تکمیل آنتی باکتریال در منسوجات (و بررسی اخرین دستاوردهای علمی در این زمینه)

مقدمه الیاف ضد میکروبی در ابتدا توسط دانشمند انگلیسی به نام Acordis به دست آمده نظریه ایشان منطبق بر قطع زنجیره فضایی با حذف باکتریهای قابل هضم برای موجودات زنده میباشد. الیاف تحت نام Amicor از لانه گزینی باکتری ها جلوگیری می کرده و الیافت دیگر به نام Amico pior از...