انواع باکتری ها و روشهاي مختلف تكميل آنتي باكتريال در منسوجات (و بررسی اخرین دستاوردهای علمی در این زمینه)

انواع باکتری ها و روشهاي مختلف تكميل آنتي باكتريال در منسوجات (و بررسی اخرین دستاوردهای علمی در این زمینه)

مقدمه الياف ضد ميكروبي در ابتدا توسط دانشمند انگليسي به نام Acordis به دست آمده نظريه ايشان منطبق بر قطع زنجيره فضايي با حذف باكتريهاي قابل هضم براي موجودات زنده ميباشد. الياف تحت نام Amicor از لانه گزيني باكتري ها جلوگيري مي كرده و اليافت ديگر به نام Amico pior از...