الیاف هوشمند

الیاف هوشمند

مقدمه: الياف رسانا در دو گروه عمده و كلي دسته بندي مي شوند : 1) اليافي كه به طور طبيعي رسانا هستند 2 ) اليافي كه خاصيت رسانايي در آنها به روش مخصوصي ايجاد مي شود . اليافي كه به شكل طبيعي رسانا هستند يا الياف فلزي كه مي توان از فلزاتي مثل آلياژهاي مختلف آهن با عيار هاي...