الیاف هوشمند

الیاف هوشمند

مقدمه: الیاف رسانا در دو گروه عمده و کلی دسته بندی می شوند : 1) الیافی که به طور طبیعی رسانا هستند 2 ) الیافی که خاصیت رسانایی در آنها به روش مخصوصی ایجاد می شود . الیافی که به شکل طبیعی رسانا هستند یا الیاف فلزی که می توان از فلزاتی مثل آلیاژهای مختلف آهن با عیار های...