ضد آتش نمودن فرش ماشینی اکریلیکی و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش

ضد آتش نمودن فرش ماشینی اکریلیکی و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش

مقدمه : در این پروژه فرش های ماشینی اکریلیکی ٠٠۵ شانه تراکن ١٠٠٠ بافت ١/١ که دارای نخهای پود از جنس جوت و نخهای تار از جنس پنبه پلی استر بوده بوسیله ماده ضدآتش منوآمونیوم دی هیدروژن فسفات به فرمول استفاده شده است به دلیل استفاده وسیع از فرشهای ماشینی اکریلیکی در منازل...