کلیات حفاری و پارامتر های موثر وتجهیزات و دستگاه های حفاری دورانی

کلیات حفاری و پارامتر های موثر وتجهیزات و دستگاه های حفاری دورانی

مقدمه : نفت ماده اي است كه پيدايش آن موجبات پيشرفت در صنعت و تحول در زندگي بشر را با خود بـه ارمغـانآورد. در ادامه با توجه به شناخت بيشتر اين ماده و قابليتهاي آن ، نفت به يك ماده با ارزش بدل شد و براي كشور ايران نيز به عنوان كشوري كه بيش از %10 كل مخازن نفت جهان را در...