کلیات حفاری و پارامتر های موثر وتجهیزات و دستگاه های حفاری دورانی

کلیات حفاری و پارامتر های موثر وتجهیزات و دستگاه های حفاری دورانی

مقدمه : نفت ماده ای است که پیدایش آن موجبات پیشرفت در صنعت و تحول در زندگی بشر را با خود بـه ارمغـانآورد. در ادامه با توجه به شناخت بیشتر این ماده و قابلیتهای آن ، نفت به یک ماده با ارزش بدل شد و برای کشور ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از %10 کل مخازن نفت جهان را در...