تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه اندرکنش خاک-سازه يکي از موضوعات چالش بر انگيز در مهندسي عمران است. درهر سازه متصل به زمين، اندرکنش بين خاک زير پي و سازه مي¬تواند اثرات قابل ملاحظه¬اي هم روي سازه و هم روي پـــي و خاک قرار گرفته در زير آن بگذارد. موضوع اندرکنش خاک-سازه براي...