بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس خطوط تک‌مداره، دو‌مداره و چند پایانه‌ای

بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس خطوط تک‌مداره، دو‌مداره و چند پایانه‌ای

مقدمه رله حفاظتی دیستانس، با اندازه‌گیری امپدانس خط از محل رله تا محل عیب در مدار بسته حاصل از فازهای تحت عیب، شامل مسیر جریان عیب، وقوع عیب را تشخیص می‌دهد. امپدانس اندازه‌گیری شده توسط رله با امپدانس تنظیمی رله مورد مقایسه قرار گرفته، در صورتی که امپدانس اندازه گیری...