آنالیز فرآیند کشش عمیق غیر دوار به روش شبیه سازی با المان محدود و بررسی عوامل شکست

آنالیز فرآیند کشش عمیق غیر دوار به روش شبیه سازی با المان محدود و بررسی عوامل شکست

چکیده در این پژوهش سعی گردیده تا فرآیند کشش عمیق قطعات چهار گوش مورد بحث و بررسی قرار گیرد، سپس به نتایج حاصل از شبیه سازی فرآیند توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS و به آزمایش قالب پرداخته شده است و در نهایت نتایج کار شبیه سازی و تست مقایسه شده و نتایج آن به همراه...
شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقهای ضخیم

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقهای ضخیم

چکیده در این تحقیق سعی شده است تا فرآیند کشش عمیق روی ورقهای ضخیم مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،سپس بر اساس نتایج حاصله به شبیه سازی این فرآیند توسط نرم افزار المان محدودABAQUS v6.8 پرداخته شد. به دلیل محدویت های شکل پذیری ورق ضخیم در فرآیند شکل دهی، مطالعات بسیار کم لا...