آنالیز فرآیند کشش عمیق غیر دوار به روش شبیه سازی با المان محدود و بررسی عوامل شکست

آنالیز فرآیند کشش عمیق غیر دوار به روش شبیه سازی با المان محدود و بررسی عوامل شکست

چكيده در اين پژوهش سعي گرديده تا فرآيند كشش عميق قطعات چهار گوش مورد بحث و بررسي قرار گيرد، سپس به نتايج حاصل از شبيه سازي فرآيند توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS و به آزمايش قالب پرداخته شده است و در نهايت نتايج كار شبيه سازي و تست مقايسه شده و نتايج آن به همراه...
شبیه سازي فرآیند کشش عمیق ورقهاي ضخیم

شبیه سازي فرآیند کشش عمیق ورقهاي ضخیم

چکیده در این تحقیق سعی شده است تا فرآیند کشش عمیق روي ورقهاي ضخیم مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،سپس بر اساس نتایج حاصله به شبیه سازي این فرآیند توسط نرم افزار المان محدودABAQUS v6.8 پرداخته شد. به دلیل محدویت هاي شکل پذیري ورق ضخیم در فرآیند شکل دهی، مطالعات بسیار کم لا...