شاخصهای پایداری ولتاژ

شاخصهای پایداری ولتاژ

مقدمه: پایداری سیستم قدرت از دهه های آغازین قرن گذشته به عنوان یک مسئله مهـم در امنیـت بهـرهبـرداری ازسیستمهای قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از خاموشی هـای سراسـری کـه درشبکه های قدرت مختلف دنیا رخ داده است، به دلیل ناپایداری سیستم قدرت بوده و...