شاخصهاي پایداري ولتاژ

شاخصهاي پایداري ولتاژ

مقدمه: پايداري سيستم قدرت از دهه هاي آغازين قرن گذشته به عنوان يك مسئله مهـم در امنيـت بهـرهبـرداري ازسيستمهاي قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از خاموشي هـاي سراسـري كـه درشبكه هاي قدرت مختلف دنيا رخ داده است، به دليل ناپايداري سيستم قدرت بوده و...