متامتریال ها در براي بهبود گين و كوچك كردن  ساختارآنتن موجبري

متامتریال ها در براي بهبود گين و كوچك كردن ساختارآنتن موجبري

مقدمه : با توجه به مزاياي زياد موجبرها، استفاده از آنها در بسياري از موارد اجتناب ناپذير مي باشد براي انتشار موج داخل موجبر، بايد فركانس موج از فركانس قطع موجبر، بزرگتر باشد، در غير اين صورت موج تزريقي به موجبر به شدت با فاصله تضعيف شده و ميرا مي شود. چون فركانس قطع...