متامتریال ها در برای بهبود گین و کوچک کردن  ساختارآنتن موجبری

متامتریال ها در برای بهبود گین و کوچک کردن ساختارآنتن موجبری

مقدمه : با توجه به مزایای زیاد موجبرها، استفاده از آنها در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر می باشد برای انتشار موج داخل موجبر، باید فرکانس موج از فرکانس قطع موجبر، بزرگتر باشد، در غیر این صورت موج تزریقی به موجبر به شدت با فاصله تضعیف شده و میرا می شود. چون فرکانس قطع...