زمين شناسي و معدنكاري و فرآوری و تصفيه و الكتروليز كنسانتره كانه هاي روي

مقدمه:                                                                                               كانه هاي مورد استفاده در توليد روي به دو دسته كلي سولفوره و اكسيده(سيليكات ها و كربنات ها) تقسيم مي شوند . 97% فلز روي در دنيا با استفاده از سولفورهاي روي توليد مي شود...