تخمين و پيش بيني مودهاي طبيعي استاتور موتورهاي سوئيچ رلوكتانس با استفاده از شبكه عصبي

تخمين و پيش بيني مودهاي طبيعي استاتور موتورهاي سوئيچ رلوكتانس با استفاده از شبكه عصبي

پيشگفتار 1- تاريخچه موتور سوئيچ رلوكتانسي ايده اصلي موتور سوئيچ رلوكتانسي درسال 1838 مطرح شد ، اما اين موتور تا زمان توسعه الكترونيك قدرت و امكان طراحي الكترومغناطيسي به كمك كامپيوتربطور عملي مورد استفاده قرار نگرفت . از اواسط دهه 1960 پيشرفتهاي مذكور شروع جديدي را...
طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

مقدمه : متامتريال هاي الكترومغناطيسي (MTMs) به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر با خواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي شوند، تعريف مي شوند. يك ساختار همگن موثر ساختاري است كه اندازه متوسط سلول ساختماني P خيلي كوچكتر از طول موج هدايتي است. موضوع MTM از سال 1967...