تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس با استفاده از شبکه عصبی

تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس با استفاده از شبکه عصبی

پیشگفتار 1- تاریخچه موتور سوئیچ رلوکتانسی ایده اصلی موتور سوئیچ رلوکتانسی درسال 1838 مطرح شد ، اما این موتور تا زمان توسعه الکترونیک قدرت و امکان طراحی الکترومغناطیسی به کمک کامپیوتربطور عملی مورد استفاده قرار نگرفت . از اواسط دهه 1960 پیشرفتهای مذکور شروع جدیدی را...
طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

مقدمه : متامتریال های الکترومغناطیسی (MTMs) به صورت ساختارهای الکترومغناطیسی همگن موثر با خواص غیر معمول که در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یک ساختار همگن موثر ساختاری است که اندازه متوسط سلول ساختمانی P خیلی کوچکتر از طول موج هدایتی است. موضوع MTM از سال 1967...