مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

مقدمه گاز طبیعی عمدتا دارای مقادیر متفاوتی از دی اکسید کربن می باشد. این گاز را اصطلاحا گـازترش می نامند. گاز دی اکسید کربن باعث اشکالات فراوانی از جمله خوردگی می شود. بنابراین این گازباید از جریان گاز حذف می شود. مهمترین روش در صنایع گاز برای جداسـازی ایـن گـاز روش...