راهکاری جدید برای الگوشناسی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی ایران

 فهرست مطالب   فصل اوّل: کلیات موقعیت خاص تکتونیکی فلات ایران و واقع شدن آن در کمربند کوهزایی آلپ هیمالایا باعث شده که این فلات یک آزمایشگاه طبیعی ایده آل برای مطالعات زمین ساختی و لرزه زمین ساختی باشد. تهیه نقشه های تکتونیکی و سایزموتکتونیکی، یکی از مهمترین مواردی...