استفاده از توابع شکل ناپیوسته در روش بدون شبکه جهت مدل سازي ترک

چکیده  درطی سالهاي اخیرتحقیقات زیادي روي روش هاي بدون شبکه درحل معادلات دیفرانسیل ومسائل شامل ترك صورت گرفته ونتایج قابل قبولی نیز به دست آمده است. روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته(DLSM) ازجمله روش هاي عددي نوین درحل معادلات دیفرانسیل است که بیش ازچندسال از بسط ومعرفی...