استفاده از توابع شکل ناپیوسته در روش بدون شبکه جهت مدل سازی ترک

چکیده  درطی سالهای اخیرتحقیقات زیادی روی روش های بدون شبکه درحل معادلات دیفرانسیل ومسائل شامل ترک صورت گرفته ونتایج قابل قبولی نیز به دست آمده است. روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته(DLSM) ازجمله روش های عددی نوین درحل معادلات دیفرانسیل است که بیش ازچندسال از بسط ومعرفی...