ارزیابی و مدلسازي خواص رئولوژي قیر

ارزیابی و مدلسازي خواص رئولوژي قیر

مقدمه با توجه به افزایش روز افزون میزان آمد و شد وسائط نقلیه و تنوع شرایط آب و هوایی، قیرهاي موجود قابلیت تأمین رفتارهاي مطلوب مخلوط هاي آسفالتی هما نند انعطاف پذیري، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت در برابر شیارشدگی و تغییر شکل هاي دائمی را ندارد. لذا در سالیان اخیر...