پلاسما و منابع توليد پلاسما و اكسايش زوجي متان در راكتور پلاسماي پالسي با فركانس بالا

پلاسما و منابع توليد پلاسما و اكسايش زوجي متان در راكتور پلاسماي پالسي با فركانس بالا

مقدمه براي تبديل موثر منابع انرژي معمولاً از متان براي توليد مواد واسطه يا محصولات با ارزشي از قبيـلگـاز سـنتز (H2+CO) و اتـيلن (4(C2H متـانول (CH3OH) و فرمالدهيـد (CH2O) اسـتفاده مي گردد . گاز طبيعي به دليل گستردگي و مقادير زياد آن در دنيا در حال حاضر يكـي از...