پلاسما و منابع تولید پلاسما و اکسایش زوجی متان در راکتور پلاسمای پالسی با فرکانس بالا

پلاسما و منابع تولید پلاسما و اکسایش زوجی متان در راکتور پلاسمای پالسی با فرکانس بالا

مقدمه برای تبدیل موثر منابع انرژی معمولاً از متان برای تولید مواد واسطه یا محصولات با ارزشی از قبیـلگـاز سـنتز (H2+CO) و اتـیلن (4(C2H متـانول (CH3OH) و فرمالدهیـد (CH2O) اسـتفاده می گردد . گاز طبیعی به دلیل گستردگی و مقادیر زیاد آن در دنیا در حال حاضر یکـی از...