بررسی محاسبات و بویلر بازیاب و دستگاه های تبادل حرارتی در بازتوانی نیروگاه با استفاده از توربین گازی (به همراه بررسی روشهای بازتوانی)

مقدمه: در ساليان اخير با افزايش نرخ كالاها و خدمات و به خصوص مواردي همچون بالا رفـتن قيمـت جهـاني سوخت هاي فسيلي از طرفي و از سوي ديگـر نيـاز روزافـزون جوامـع بشـري بـه بـرق مطمـئن و اقتصـادي،نيروگاه هاي توليد برق روز به روز بيشتر به چالشي تجارت انرژي كشيده مي شوند تا...