بررسی محاسبات و بویلر بازیاب و دستگاه های تبادل حرارتی در بازتوانی نیروگاه با استفاده از توربین گازی (به همراه بررسی روشهای بازتوانی)

مقدمه: در سالیان اخیر با افزایش نرخ کالاها و خدمات و به خصوص مواردی همچون بالا رفـتن قیمـت جهـانی سوخت های فسیلی از طرفی و از سوی دیگـر نیـاز روزافـزون جوامـع بشـری بـه بـرق مطمـئن و اقتصـادی،نیروگاه های تولید برق روز به روز بیشتر به چالشی تجارت انرژی کشیده می شوند تا...