بررسی آلیاژهای پلیمری و روشهای تهیه نانوکامپوزیت و بررسی اثرافزودن نانو کلی به پلی الفین

بررسی آلیاژهای پلیمری و روشهای تهیه نانوکامپوزیت و بررسی اثرافزودن نانو کلی به پلی الفین

مقدمه: پلی الفین ها ، پلیمرهای مناسب و ارزان قیمتی هستند که خواص مناسبی دارا می باشـند ولـیکن تعـدادآنها اندک بوده و خواص مکانیکی مناسبی ندارند لذا به منظور تقویت خواص آنها تدابیری توسط محققین اندیشیده شده است که شامل تقویت، کوپلیمریزاسیون و آلیاژسازی مـی باشـد . روش...