بررسی آلياژهاي پليمري و روشهاي تهيه نانوكامپوزيت و بررسي اثرافزودن نانو كلي به پلي الفين

بررسی آلياژهاي پليمري و روشهاي تهيه نانوكامپوزيت و بررسي اثرافزودن نانو كلي به پلي الفين

مقدمه: پلي الفين ها ، پليمرهاي مناسب و ارزان قيمتي هستند كه خواص مناسبي دارا مي باشـند ولـيكن تعـدادآنها اندك بوده و خواص مكانيكي مناسبي ندارند لذا به منظور تقويت خواص آنها تدابيري توسط محققين انديشيده شده است كه شامل تقويت، كوپليمريزاسيون و آلياژسازي مـي باشـد . روش...