بهبود خواص نانو کامپوزیتها با روش اصلاح سطحی الیاف کربن

چكيده: الياف كربن از لحاظ ساختماني متشكل از كربن هاي گرافيتي هستند كه از لايههاي موازي تشكيل شدهاند و در آنها اتمهاي كربن به صورت شش وجهيهاي منظم قرار گرفتهاند. به اين لايهها صفحات بنيادي گفته ميشود. صفحات بنيادي با آرايش يافتگي خوب كه از مشخصات الياف كربن هستند امكان...