اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق به قاعده مبانی نظری مشخصی که وجود دارد، هر گاه توسعه‌ای رخ می‌دهد، محور و مبنای آن “تولید” است. از طرف دیگر تجارب تاریخی گوناگون نشان می‌دهد که در دوران شکوفایی درآمدهای نفتی، اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه نفت‌خیز به...