توسعة پايدار در بخش صنعت و شاخصه اي موثر بر آن( به همراه بررسی موردی)

توسعة پايدار در بخش صنعت و شاخصه اي موثر بر آن( به همراه بررسی موردی)

مقدمه طرح مفهوم توسعة پايدار در برابر توسعه به معناي عام، به علت بحرانهاي زيست محيطي به وجود آمده در اثر رشد صنايع و جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 ميلادي در كميسيون جهاني محيط زيست مورد بحث قرار گرفت. اين كميسون توسعه اي را پايدار ناميد كه...