توسعه پایدار در بخش صنعت و شاخصه ای موثر بر آن( به همراه بررسی موردی)

توسعه پایدار در بخش صنعت و شاخصه ای موثر بر آن( به همراه بررسی موردی)

مقدمه طرح مفهوم توسعه پایدار در برابر توسعه به معنای عام، به علت بحرانهای زیست محیطی به وجود آمده در اثر رشد صنایع و جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 میلادی در کمیسیون جهانی محیط زیست مورد بحث قرار گرفت. این کمیسون توسعه ای را پایدار نامید که...