مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران شوک­های نفتی پیوندی گسسته ناپذیر با بخش­های مختلف اقتصادی دارند و بنابراین نقش مهمی را در بروز نوسانات تولید و تورم در این کشورها ایفا می­نماید. قیمت­های نفت در چند سال گذشته افزایش­های چشمگیری...