مطالعه ی کانه زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ های اولترامافیک کمپلکس افیولیتی فاریاب

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه اغلب ذخایر بزرگ سولفیدی ماگمایی جهان از نوع Ni+Cu و PGE با بخش‌های زیرین مجموعه‌های سنگی مافیک و اولترامافیک لایه‌ای همراه هستند. سنگ‌های اولترامافیک، خود دارای منشاء ماگمایی بوده و بصورت انواع سنگ‌های مختلف در بخش‌های زیرین پوسته و یا در...

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ¬شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات اهميت شناسايي افیولیت‌ها در، تحليل محيط تكتونيكي، مطالعه پوسته اقيانوسي، شناسايي ذخاير اقتصادي موجود در آن‌ها، مطالعات ديرينه شناسي و غيره است. بدين منظور بايد مطالعات سنگ­شناسي، ديرينه شناسي، سن سنجي و مطالعات ساختاري و تكتونيكي صورت گرفته...