پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

فهرست مطالب 1- فصل اول: مقدمه افسردگی شایع ترین بیماری قرن حاضر است (لاور ، 2002؛ به نقل از ملاباقری،1383). در حال حاضر افسردگی جدی ترین بیماری قرن تلقی شده و به گزارش دانشگاه هاروارد تا سال 2020 در رتبه اول یا دوم بیماری های شایع قرار می گیرد (آندریا ، 2002). افسردگی...