بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات عقل و عشق دو ساحت عمده و بنیادی از ساحت­های هستی انسان بوده­ ­و ماهیت انسان نیز به این دو بستگی دارد. رابطه­ی عقل و عشق از مسائل پیچیده­ی تاریخ اندیشه­ی بشر است، طبق عقیده­ی برخی، این رابطه، متعارض و جدال­آمیز بوده است به نحوی که نمی­توان با...