اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی

 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه تشنج­های صرعی[1] حاصل فعالیت همزمان و شدید نورون­ها در مغز هستند و ممکن است به صورت موضعی در بخشی از نیمکره مغزی (تشنج­های جزئی[2] یا کانونی[3]) یا به صورت همزمان در هر دو نیمکره مغزی (تشنج­های فراگیر[4]) رخ دهند. تشنج جزئی ممکن است موضعی...

پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

فهرست مطالب 1- فصل اول: مقدمه افسردگی شایع ترین بیماری قرن حاضر است (لاور ، 2002؛ به نقل از ملاباقری،1383). در حال حاضر افسردگی جدی ترین بیماری قرن تلقی شده و به گزارش دانشگاه هاروارد تا سال 2020 در رتبه اول یا دوم بیماری های شایع قرار می گیرد (آندریا ، 2002). افسردگی...