تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم (WMA) كف قيري

تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم (WMA) كف قيري

مقدمه: مسئله حمل و نقل و احداث راه ها و بزرگراه ها با توجه به توسعه اقتصادي كشور، بسيار حايز اهميت بوده كهنيازمند صرف ميلياردها ريال هزينه براي دستيابي به اين مهم، جهت حصول سطحي ايمن و هموار مي باشـد. از آن جا كه اكثر روسازي هاي آسفالتي در معرض عوامل جـوي مخـصوصاً...