تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری

تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری

مقدمه: مسئله حمل و نقل و احداث راه ها و بزرگراه ها با توجه به توسعه اقتصادی کشور، بسیار حایز اهمیت بوده کهنیازمند صرف میلیاردها ریال هزینه برای دستیابی به این مهم، جهت حصول سطحی ایمن و هموار می باشـد. از آن جا که اکثر روسازی های آسفالتی در معرض عوامل جـوی مخـصوصاً...