مدل سازی و کاهش نوسان گشتاور در موتورهای مغناطیسی دائم

مدل سازی و کاهش نوسان گشتاور در موتورهای مغناطیسی دائم

چکیده امروزه در صنعت، ماشین های متفاوتی و با سرعت های مختلف ، مورد استفاده قرار می گیرند، که موارد قابل ذکر عبارتند از: ماشین برش فلزات، جرثقیل الکتریکی، ماشین های مربوط به حمل و نقل الکتریکی و انواع مختلف وسایل چاپ، معدن ذغال سنگ و صنایع دیگر. موتورهای سنکرون مغناطیس...